Hämeen Ecokierto ry
Hämeen Ecokierto ry
Hallitus
Hallitus

Eero Eskola

Puheenjohtaja

Jari Eerola

Hallituksen jäsen

Kira Koskela

Hallituksen jäsen

Timo Sollo

Hallituksen jäsen

Osoite

Eero Eskola / Hämeen Ecokierto ry

Parolantie 10 A 2

13130 Hämeenlinna

Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka


Yhdistyksen nimi on Hämeen Ecokierto ry. ja sen kotipaikka on Hämeenlinna

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

 

Toimia puun- ja betonikierrätyksen sekä Bio- Hiili / hiiliviljelytoiminnan tukiyhdistyksenä. Lisäksi olla ilmastonmuutoksen äänitorvena sekä toteuttaa eri sidosryhmien kanssa Kanta-Hämeen Kiertotalouden Tiekarttaa. Yhdistyksen tarkoituksena on järjestää Hämeenlinnassa ja sen ympäristökunnissa tukitapahtumia sekä tietoiskuja. Ajatus on myös yhdistää maaseutua ja kaupunkikeskuksia sekä siellä toimivia yrityksiä ennaltaehkäisemään ilmastonmuutosta sekä luoda erilaisia toimintatapoja, josta ihmiskunta hyötyisi. 
Toimimme alueellisesti Hauho, Lammi, Tuulos, Renko, Iittala / Kalvola, Hämeenlinna alueilla sekä tarvittaessa kansainvälisestikin.                                                                                                                                                                                                        

3. Jäsenet


Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyvät hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

 

4. Liittymis- ja jäsenmaksu


Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Lisäksi yritykset tai henkilöt voivat olla mukana tukijäseninä myös 50 €/vuosi kannatusjäsenmaksulla.

 

5. Hallitus


Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 0–4 muuta varsinaista jäsentä sekä 0–4 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen


Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

 

7. Tilikausi


Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 

8. Yhdistyksen kokoukset


Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen


Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

 

10. Vuosikokous


Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen


Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


Hämeenlinnassa 4.10.2021